درباره ما

خط مشی سازمانی

ارتباط و همدلی بین پرسنل و بخش هاي مختلف جهت رسیدن به یک هدف واحد 

اعمال و اجراي صحیح تصمیمات استراتژیک و کاهش تصمیمات شتابزده 

تعیین حدود جهت کنترل و نظارت اجراي تصمیمات متخذه

سرعت عمل و چابکی در اجراي تصمیمات مربوطه 

جلوگیري از تاخیرات و وقفه هاي سرعتگیر در انجام امور محوله 

کنترل غیر مستقیم بر فعالیت کارکنان توسط مدیران سازمان 

کاهش مقاومت در برابر استراتژي هاي منتخب توسط مجموعه پرسنل

يكتا ارتباط سپاهان به منظور ایفاي رسالت و تحقق چشم انداز از پیش تعیین شده ، اهداف زیر را در برنامه راهبردي خود دارد :
كوشش در جهت استیفاي حقوق و خواسته ها ي مشروع و قانونی مشتریان در جهت افزایش سطح رضایتمندي آنان

بهره گیري از نیروهاي متخصص و متعهد ، در راستاي مبادله تجربیات و جمع آوري اطلاعات كارفرمايان به منظور برنامه

ریزي و تأمین نیازهاي مشتریان و توسعه فعالیت ها
 ارتقاء سطح علمی ، فنی وحرفه اي از طریق ارتباط و همكاري مستمر با مراكز و نهادهاي معتبر

 تلاش در جهت بررسی و حل مسائل و مشكلات پروژه ها در ابعاد مختلف مهندسی و بازرگانی از طریق دانش مدیریت پروژه

و هماهنگی مستمر با كارفرمايان 

اهداف سازمانی

استراتژی و چشم انداز

ایجاد مدیریت برند سازمانی

توسعه روابط سازمانی

تحول در ایجاد ارتباط با مشتریان

استفاده از نیروهاي جوان زبده بدون تاثیرپذیري مستقیم از سوابق کاري

واگذاري مدیریت واحدهاي SPU به مدیران با سابقه سازمان

ایجاد انگیزه در واحدهاي مختلف با استفاده از روشهاي مشارکت در فروش

آموزش مناسب و مورد نیاز پرسنل با توجه به چارت سازمانی

توسعه سبد کالاهاي تامین پذیر در بازارهاي موجود

تامین و تحویل به موقع سفارش مشتریان با همکاری کانال هاي معتبر بازرگانی در دنیا

ارائه خدمات بهینه جهت ایجاد رضایت مشتریان با نظر سنجی های ادواری

کسب اعتبارات مالی از بانکهاي فعال در حمایت از تولیدات داخلی و صادرات موثر

تحویل کالا با قیمت و شرایط پرداخت پس از تحویل کالا با ایجاد اعتبارات بانکی