حفاظت ضربان شبكه هاي توزيع برق

حفاظت ضربان شبكه هاي توزيع برق

مقالات کنفرانس برق
كلمات كليدي: كليد اتوماتيك / حفاظت فشار ضعيف / رله حرارتي / كورديناسيون حفاظتي
چكيده:
بكارگيري بهتر تجهيزات حفاظتي و افزايش قابليت اطمينان عملكرد آنها علي الخصوص كليدها اتوماتيك در شبكه مستلزم رعايت نكاتي است كه توجه به آنها مي تواند در جهت جلوگيري از عملكرد بي موقع و حفاظت بهينه اين تجهيز ، بسيار مؤثر واقع شود و لذا كاهش عملكردهاي بي مورد و پائين آوردن ميزان آسيب ديدگي تجهيزات و وسايل مشتركين بر حسب تجربه و علم به دو راهكار در اين خصوص اشاره مي شود كه در اين مقاله با بيان شرايط عملكرد حفاظتهاي موجود يك كليد اتوماتيك ، در جهت افزايش ضريب اطمينان حفاظتي شبكه پيشنهاداتي با استفاده از محاسبات اتصال كوتاه ارائه مي شود.
مقدمه:
هدف اصلي شركتهاي توزيع برق، توزيع انرژي الكتريكي به مشتركين با كيفيت و قابليت اطمينان مطلوب و با حداقل وقفه مي باشد و لذا شركتها، استفاده از تجربه همرا با علم را در تدوين استانداردهايي براي استفاده در تجهيزات حفاظتي در شبكه هاي توزيع در دستور كار قرار داده اند كه اجراي آنها مي تواند عملكرد مطلوبي را علي الخصوص در مورد حفاظت شبكه به همراه داشته باشد. آمارها نشان مي دهد كه درصد بالايي از خاموشيهاي
مشتركين شركتهاي توزيع برق ناشي از خطاها و حوادث شبكه توزيع و به تبع آن عملكرد ناصحيح سيستم حفاظتي بوده است . اين در حاليست كه در شبكه هاي توزيع ، تجهيزات حفاظتي سهم بالايي در بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع به عهده دارند در نتيجه با انجام مطالعات و اعمال
دقت در انتخاب تجهيزات حفاظتي و هماهنگ سازي آنها مي توان به اين هدف دست يافت . در سيستم توزيع دو تجهيز كليد اتوماتيك و فيوز جهت
حفاظت استفاده مي شود كه علي رغم مفيد بودن آنها ، عملكرد نابجاي كليد اتوماتيك و همچنين فيوزها يكي از معضلات اين دو تجهيز مي باشد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.