ملاحظاتي درخصوص جايابي و نصب برقگير در شبكه هاي توزيع

ملاحظاتي درخصوص جايابي و نصب برقگير در شبكه هاي توزيع

مقاله کنفرانس برق

چكيده :
به طور مسلم بروز اضافه ولتاژهاي خطرناك در شبكه هاي توزيع اجتناب ناپذير بوده و لذا حفاظت تجهيزات در مقابل آن از اهميت خاصي برخوردار است . از آنجائيكه نصب برقگير در شبكه مي تواند چنين حفاظتي را فراهم آورد ، توجه به شرايط مطلوب ، جايابي و نصب مناسب اين تجهيز و مدنظر قرار دادن ملاحظات فني همچون انتخاب نوع برقگير و تعيين فاصله ي حفاظتي و همچنين محدوديتهاي اقتصادي مي تواند سرمايه گذاري در اين خصوص را با بازدهي حداكثري مواجه كند كه در اين مقاله به اين مهم پرداخته مي شود .
1)مقدمه:
به طور مسلم اضافه ولتاژهايي كه در شبكه هاي توزيع انرژي پديد مي آيند اجتناب ناپذير بوده و منجر به آسيب ديدگي تجهيزات الكتريكي مي گردند. از آنجائيكه به دلايل فني- اقتصادي نمي توان همه ي تجهيزات الكتريكي را در برابر اضافه ولتاژهاي غير متعارف طراحي كرد، طراحي شبكه مي بايست بر اساس حفاظت گسترده صورت گرفته و ملاحظات اقتصادي در آن رعايت گردد. از جمله تكنيك ها و حفاظت هاي الكتريكي در مقابل اضافه ولتاژ استفاده از برقگير در سطح شبكه جهت محدود كردن آن در نزديكي تجهزات الكتريكي مي باشد. با توجه به اينكه نصب برقگير در شبكه به دلايل فني مختلف نظير ساختمان هاي بلند، فواصل تجهيزات، مسائل اقتصادي و … تحت تاثير قرار مي گيرد، ضرورت توجه به ملاحظات جهت جايابي و نصب برقگير در راستاي بهره برداي مؤثر از اين تجهيز و تدوين شرايط نصب و مقتضيات مكاني از اهميت خاصي برخوردار است كه در اين مقاله به اين مسئله اشاره مي گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.